Formación Bonificada

En què consisteix?

Las empresas disponen de un crédito para formación que podrán hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social, una vez realizada la formación.

La quantia d’aquest crèdit resulta d’aplicar a la quantitat ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’exercici anterior, el percentatge de bonificació és el que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Podran ser beneficiàries totes les empreses que tinguin centre / s de treball en el territori de l’Estat Espanyol, sigui quina sigui la seva grandària i ubicació, que desenvolupin formació per als seus treballadors i cotitzin per la contingència de formació professional.

El crèdit té una validesa anual i no és acumulable. És a dir, si un any no s’utilitza, es perd.

Totes les empreses disposen d’un crèdit mínim de 420 €

Treballadors beneficiaris de la Formació Contínua

 • Treballadors assalariats que prestin els seus serveis en empreses privades o en entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació en les Administracions Públiques.
 • Treballadors fixos discontinus en els períodes de no ocupació.
 • Treballadors que accedeixin a situació de desocupació quan es trobin en període formatiu.
 • Treballadors acollits a regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació per expedient autoritzat.
 • S’exclou el personal d’administracions públiques i autònoms.

Requisits que ha de complir l’empresa beneficiària de la formació

 • Informar els representants legals dels treballadors segons normativa vigent i en el supòsit de no disposar de RLT és necessària la conformitat dels treballadors afectats per les accions formatives.
 • Participar en el cofinançament dels costos de l’acció formativa en la quantia mínima de l’Ordre.
 • Identificar en compte separat o epígraf formació professional per al’ocupació en la seva comptabilitat, totes les despeses de la formació i la bonificació aplicada.
 • Cal estar al corrent de pagaments en les obligacions de cotització a la Seguretat Social.
 • Sotmetre a les actuacions de comprovació, seguiment i control de les administracions competents.
 • Mantenir durant un període mínim de 4 anys la documentació justificativa de la formació per la qual hagin gaudit de bonificacions.
 • Si l’empresa suspèn la seva activitat, ha de remetre còpia de l’Administració pública competent.
 • No cobrar quantitats en concepte de formació als participants en les accions formatives bonificades
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social en la data d’aplicació de les bonificacions.
 • Les Grans Empreses (No Pimes), garantir que el percentatge de treballadors formats s’ajusten a la qualificació de col · lectius prioritaris sigui igual o major al% que aquests representen en la plantilla de l’empresa (Dones, Persones amb discapacitat, Majors de 45, Treballadors no qualificats.
 • Els treballadors hauran d’assistir almenys al 75% de les hores impartides i complir amb el 75% dels controls periòdics de seguiment del seu aprenentatge al llarg de les mateixa en accions formatives a distància.
 • L’empresa haurà d’abonar la formació.

Servicio Balear de Prevención com a Entitat Organitzadora

Servicio Balear de Prevención s’ofereix, com a entitat organitzadora, a fer els tràmits amb la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

Entre aquests tràmits figuren el càlcul del crèdit, la tramitació i custòdia de la documentació, l’organització de l’acció formativa així com el material didàctic i fungible, així com totes les notificacions de començament i finalització de cada activitat formativa.

Per beneficiar-se de la formació bonificada i que Servei Balear de Prevenció es la gestioni, les empreses hauran d’aportar la documentació:

 1. Firma del conveni d’agrupació de empreses.
 2. Dades de l’empresa.
 3. Dades de tots els traballadors que assistiran a la formació.

Com bonificar la formació?

En finalitzar l’acció formativa, Servicio Balear de Prevención ho comunicarà a través de l’aplicació telemàtica a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació. A partir de llavors, l’empresa amb la factura degudament pagada triarà en quin moment, abans d’acabar l’any, desitja rebre la bonificació.

PROCEDIMENT DE BONIFICACIÓ

La bonificació de la quota de formació es realitza de la següent manera:

1. Per part del departament de comptabilitat

notació comptable: Les empreses han d’identificar en compte separat o epígraf denominat “Formació professional per a l’ocupació” en la seva comptabilitat tots els costos de la formació i la bonificació aplicada (Concepte 2 i 3)

2. Per part del gestor en nòmines

La quantitat recollida en l’apartat “Bonificació a aplicar” (concepte 3) és la que es recollirà en la casella 763 del sistema RED. Les empreses que no utilitzin el sistema RED, s’indicaran aquesta quantitat en la casella 601 del TC1 complementari amb la clau de liquidació (CL): 4 i amb clau de control (CC): 95

L’empresa podrà practicar-se la bonificació a partir de la notificació de finalització del grup formatiu i fins l’últim dia hàbil per poder presentar el butlletí de cotització corresponent al mes de desembre de l’exercici econòmic corresponent.

Els pagaments de totes les despeses hauran d’haver estat efectuats abans de l’últim dia hàbil per a la presentació del Butlletí de Cotització del mes de desembre de l’exercici econòmic que correspongui (Art.30 Ordre TAS/2307/2007).

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística y analizar sus hábitos de navegación. Esto nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Al clickar en el botón "ACEPTAR", ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR o RECHAZAR la instalación de Cookies. Para MÁS INFORMACIÓN, pulse aquíplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies