Modalitats

Dins l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, Servei Balear de Prevenció li ofereix un ampli espectre de serveis orientats a ajustar-se a les necessitats reals de l’empresa.

 • Servei de prevenció aliè en les 4 disciplines preventives (Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada, Vigilància mèdica de la Salut).

Vigilància de la salut:

 • Realització de memòria i programació anual d’activitats.
 • Disseny i preparació de protocols sanitaris específics segons activitat.
 • Control i registre d’accidents de treball i malalties professionals i d’estudis epidemiològics.
 • Formació i informació en matèria de primers auxilis.
 • Estudi i valoració dels riscos que puguin afectar personal especialment sensible.
 • Col·laboració amb el Sistema Nacional de Salut i elaboració i custòdia de la documentació a disposició de l’autoritat laboral i sanitària.
 • Informe mèdic de valoració i seguiment de renúncies dels treballadors al reconeixement mèdic.
 • Reconeixements inicials, previs per a llocs amb risc de malaltia professional, a intervals periòdics (segons perfil de treballador, riscos, normativa d’aplicació), per canvis en les condicions de treball, amb ocasió d’incorporació a la feina després de períodes prolongats de baixa per motius de salut.

Disciplines Tècniques:

 • Anàlisi de necessitats formatives dels treballadors. Desenvolupament d’actuacions formatives i informatives específiques del lloc de treball, segons calendaris de formació.
 • Elaboració de mesures d’actuació davant emergències i suport en les activitats d’implantació.
 • Controls tècnics periòdics segons condicions de treball i activitat, i observacions tècniques planejades.
 • Estudi de condicions ambientals.
 • Elaboració de programacions d’activitat preventiva i corresponents memòries.
 • Estudis d’accidentalitat i de malalties professionals. Elaboració de propostes de millora i seguiment.
 • Assistència tècnica davant Inspecció de Treball o organisme competent en la matèria.
 • Assessorament i suport per al disseny, implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals que permeti la integració de l’activitat preventiva.
 • Elaboració de les avaluacions inicials de risc. Avaluacions periòdiques.
 • Proposta, control i seguiment de la planificació de l’activitat preventiva.
 • Mitjançant aquest producte s’obté un assessorament integral en matèria de prevenció de riscos i la realització de les activitats específiques fonamentals establertes en la normativa de prevenció:
 • Servei de prevenció aliè en qualsevol de les disciplines preventives.
 • Inclou la relació d’activitats de l’anterior servei en l’àmbit de les disciplines contractades. Orientat a les empreses que requereixen el concert en alguna de les disciplines de manera independent.
 • Activitats puntuals específiques.
 • Formació en matèria de prevenció de riscos per a treballadors.
 • Avaluacions de riscos específiques en les diferents disciplines preventives (equips de treball, llocs de treball, contaminants químics, agents físics, qualitat d’aire en interior d’edificis, factors psicosocials, manipulació manual de càrregues, postures i moviments de treball, etc…)
 • Realització de Plans de Seguretat i Salut per a obres de construcció (RD 1627/1997).
 • Realització de plans d’autoprotecció d’edificis (D8/2004 de les Illes Balears).
 • Realització de Plans de Treball amb Amiant (OM 7-01-89).
 • Estudis d’exposició a pols Silicòtics segons la ITC 07.1.04 del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (RD 863/85).
 • Formació per al’exercici de les funcions de nivell bàsic (RD 39/1997).

Altres:

 • Per a empreses que requereixen la realització d’activitats específiques de prevenció, bé com a suport, bé com a complement de la seva pròpia organització preventiva en qualsevol de les modalitats establertes reglamentàriament. En aquest producte s’inclou de manera independent qualsevol dels serveis esmentats en les anteriors modalitats de contractació.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística y analizar sus hábitos de navegación. Esto nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Al clickar en el botón "ACEPTAR", ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR o RECHAZAR la instalación de Cookies. Para MÁS INFORMACIÓN, pulse aquíplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies